آزمايشگاه تحقيقاتي رفتار ديناميکي مواد دانشگاه صنعتي سهند تبريز

برای آگاهی از امکانات و دستگاه‌های آزمايشگاه تحقيقاتي رفتار ديناميکي مواد دانشگاه صنعتي سهند تبريز به لینک زیر مراجعه کنید

 

http://dbm.sut.ac.ir/index.html