هیئت مدیره

این قسمت در حال تکمیل است

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر محمود مهرداد شکریه

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر غلام حسین لیاقت

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر سید محمد رضا خلیلی

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر حامد احمدی

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر محمد حسین پل

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.

دکتر سجاد صیفوری

Lorem ipsum dolor sit diam tincidunt uerat volutpat.